Tafsir Da’awi

RM 25.00

Description

Penulis : Dr. H. Atabik Luthfi, M. A.

148 m/s

Pengembangan dakwah dan mereka yang terlibat di dalamnya kini semakin dirasakan oleh umat, sehingga para dai dituntut untuk lebih meningkatkan kapasiti mereka agar dakwah Islam semakin bersemayam di hati umat. Salah satu yang cukup penting untuk para dai dalam konteks ini adalah melakukan tadabbur ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai acuan nilai, motivasi, serta pelajaran yang berharga untuk kebaikan dakwah di masa yang akan datang.

Tafsir Da’awi yang dimaksud dalam buku ini adalah sebuah pendekatan tafsir yang terfokus kepada pembahasan ayat-ayat yang bersinggungan dengan tema dakwah secara khusus. Namun demikian, tema-tema yang diangkat dalam tadabbur ini tetap variatif dan beragam, kerana memang ditulis dalam kondisi dan situasi yang berbeza, sehingga penulis berusaha untuk mengaitkan tema tersebut dengan kondisi sebenar sosial sekitar.

Secara metodologi, tulisan-tulisan dalam buku ini cenderung kepada bentuk metod tafsir maudhu’i (tematis) yang terkait khusus dengan tema dakwah dengan merujuk kepada beberapa literatur tafsir induk yang bernuansa ijtima’i.

Penulis merupakan Ketua Program Studi Syariah, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon dan juga merupakan Ketua Ikatan Dakwah Indonesia (IKADI) Jakarta.

Additional information

Weight 0.28 kg